LEMON COLLECTION DESIGN

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

כל המוצרים הכלולים באתר זה הינם עיצובים מקוריים של חברת למון קולקשן והינם בבעלותה הבלעדית.
העיצובים הכלולים באתר זה, מוגנים תחת הוראות הדין, ובכלל זה כעיצובים רשומים ושאינם רשומים (לפי העניין) בהתאם להוראות חוק העיצובים, תשע"ז-2017.
כל זכויות היוצרים בתוכן האתר, ובכלל זה מראהו, עיצובו, look and feel, הגאומטריות, התמונות והטקסטים הכלולים בו, שייכים במלואם ללמון קולקשן בע"מ. כל שימוש בעיצוב או בתוכן אסורים למעט אם הותרו במפורש על-ידי רישיון בכתב מאת למון קולקשן בע"מ